Wat zijn bedrijfshulpverleners?
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig – dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Plein10-FC-low ress-1057

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen:
• Niet-spoedeisende Eerste Hulp.
• Spoedeisende Eerste Hulp.
• Brandbestrijding.
• Ontruiming.

Opleidingsduur

De opleiding duurt twee dagen.

Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding vereist. Iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding. 

Kandidaten die menen over een minimaal gelijkwaardige vooropleiding te beschikken kunnen vrijstelling aanvragen voor één of voor beide onderdelen van de Basisopleiding BHV.

Opleidingsmateriaal
In het Basisboek Bedrijfshulpverlener komen de volgende onderwerpen aan bod:
• De leerstof van Eerste Hulp bestaat uit twee delen: Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp. 
Het eerste hoofdstuk over het alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels is relevant voor beide delen.
• In het deel Niet-spoedeisende Eerste hulp (NEH) komt de Eerste Hulpverlening aan bod bij de letsels die in alle branches voorkomen. Het gaat om uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels en bandwonden.
• In het deel Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) is het handelen bij een reanimatie, het gebruik van de AED en het optreden bij acute ziekten en aandoeningen opgenomen.
• De leerstof van Brandbestrijding en Ontruiming bestaat uit de delen: brandbestrijding en ontruiming. 
Het eerste hoofdstuk over het alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels is relevant voor beide delen.
• Het Brandbestrijdingsdeel bestaat daarnaast uit de hoofdstukken ‘Brand en de gevaren bij brand’ en ‘De taak van de BHV’er bij een brand’.
• In het deel Ontruiming zijn de hoofdstukken ‘Voorbereiding van een ontruiming’ en ‘De taak van de BHV bij een ontruiming’ opgenomen.

Plein10-FC-low ress-1062

Examen
Het examen bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een praktijkgedeelte.

Diploma/certificaat

Cursisten ontvangen het diploma BHV als zij alle onderdelen met een voldoende hebben afgesloten. Als alléén het Eerste Hulp deel of het brandbestrijdingsdeel met voldoende resultaat is afgesloten, dan ontvangt de cursist een certificaat voor dat onderdeel. 

Het diploma/certificaat is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum.
Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald.

Herhaling (1 dag)
Tijdens de herhalingsbijeenkomst wordt met een praktijkexamen getoetst of de kandidaat de voorgeschreven verrichtingen van de Basisopleiding BHV nog beheerst. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de cursist het herhalingscertificaat .

Inschrijven voor de cursus