Opleidingen

Fire Control organiseert op maat gesneden cursussen, passend bij ieder bedrijf


Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Dat is onder meer het geval bij het werken in cellengebouwen of in een omgeving met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gerechtsgebouwen, politiebureaus, huizen van bewaring, TBS-, jeugd- en rijkswerkinrichtingen, militaire strafgevangenis, psychiatrische ziekenhuizen, industriegebouwen.

De opleiding
De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk met als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Zowel de technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, als de procedures bij het redden en gidsen worden getraind.

Opleidingsduur
De opleiding duurt 2 en halve dag, waarin het accent ligt op het trainen in de praktijk.

Toelatingseisen
De cursist dient in het bezit te zijn van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en van een bewijs van medische keuring.

Opleidingsmateriaal
In het cursistenboek komen de volgende zaken aan de orde:
• De Arbeidsomstandighedenwet: het belang van de Arbeidsomstandighedenwet voor de werknemer en de werkgever.
• De ademhaling: het principe van de ademhaling en het voorkomen van ademcrisis.
• Adembescherming: de gevaren die de ademhaling kunnen bedreigen, veilig gebruik maken van beschikbare adembescherming, met behoud van eigen veiligheid een slachtoffer redden met de beschikbare en de juiste persoonlijke en adembeschermingsmiddelen.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen: het gebruik van (aanvullende) persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examen
Het examen bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een praktijkgedeelte. Bij een voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een diploma.

Herhaling (1 dag)
Wij bieden ook aan de herhalingen Adembescherming.
Tijdens deze bijeenkomsten kan een herhalingscertificaat worden behaald.

Wat zijn bedrijfshulpverleners?
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Plein10-FC-low ress-1057

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen:
• Niet-spoedeisende Eerste Hulp
• Spoedeisende Eerste Hulp
• Brandbestrijding
• Ontruiming

Opleidingsduur

De opleiding duurt twee dagen

Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding vereist. Iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding. 

Kandidaten die menen over een minimaal gelijkwaardige vooropleiding te beschikken kunnen vrijstelling aanvragen voor één of voor beide onderdelen van de Basisopleiding BHV.

Opleidingsmateriaal
In de nieuwe 15e druk van het Basisboek Bedrijfshulpverlener komen de volgende onderwerpen aan bod:
• De leerstof van Eerste Hulp bestaat uit twee delen: Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp. 
Het eerste hoofdstuk over het alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels is relevant voor beide delen.
• In het deel Niet-spoedeisende Eerste hulp (NEH) komt de Eerste Hulpverlening aan bod bij de letsels die in alle branches voorkomen. Het gaat om uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels en bandwonden.
• In het deel Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) is het handelen bij een reanimatie, het gebruik van de AED en het optreden bij acute ziekten en aandoeningen opgenomen.
• De leerstof van Brandbestrijding en Ontruiming bestaat uit de delen: brandbestrijding en ontruiming. 
Het eerste hoofdstuk over het alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels is relevant voor beide delen.
• Het Brandbestrijdingsdeel bestaat daarnaast uit de hoofdstukken ‘Brand en de gevaren bij brand’ en ‘De taak van de BHV’er\’ bij een brand’.
• In het deel Ontruiming zijn de hoofdstukken ‘Voorbereiding van een ontruiming’ en ‘De taak van de BHV bij een ontruiming’ opgenomen.
Deze uitgave komt z.s.m. ook in een Engelstalige versie beschikbaar.

Plein10-FC-low ress-1062

Examen
Het examen bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een praktijkgedeelte. Bij een voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een diploma.

Diploma/certificaat

Cursisten ontvangen het diploma BHV als zij alle onderdelen met een voldoende hebben afgesloten. Als alléén het eerste hulp deel of het brandbestrijdingsdeel met voldoende resultaat is afgesloten, dan ontvangt de cursist een certificaat voor dat onderdeel. 

Het diploma/certificaat is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de Basisopleiding BHV worden behaald.

Herhaling (1 dag)
Tijdens de herhalingsbijeenkomst wordt met een praktijkexamen getoetst of de kandidaat de voorgeschreven verrichtingen van de Basisopleiding BHV nog beheerst. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de cursist het herhalingscertificaat .

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Opleidingsduur
De opleiding duurt twee dagen

Toelatingseisen
Er zijn geen toelatingseisen.

Opleidingsmateriaal
Dit boek is bestemd voor degenen die door de werkgever zijn aangewezen als beheerder van de brandmeldinstallatie (BMI). In dit boek wordt de basiskennis behandeld die een beheerder nodig heeft om een BMI op de juiste wijze te kunnen beheren.
Het boek ‘Beheerder brandmeldinstallaties’ (voorheen “opgeleid persoon) is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Beveiligingsondernemingen in Nederland (VEBON). 

Branddetectiebedrijven zijn op grond van onder andere NEN 2654-1 verplicht instructies te geven over het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties. Hierbij gaat het altijd om merkgebonden instructie. De wet-en regelgeving komt daarbij nauwelijks aan de orde. In ‘Beheerder Brandmeldinstallaties’ wordt de basiskennis behandeld die is vereist om de brandmeldinstallatie te kunnen beheren volgens de huidige wet-en regelgeving.

CZ7T3625

Uitgangspunten voor de leerstof zijn:
• NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen. Brandmeldinstallaties. Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.
• NEN 2654-1 Beheer, controle en het onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – deel 1: Brandmeldinstallaties;
de certificeringregeling voor BMI’s.
• 
In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
1. brandmeldinstallaties en de rol van de beheerder;
2. brandmeldinstallaties, techniek en activiteiten;
3. beheer, controle en onderhoud door de beheerder.

Examen
Het examen van Beheerder brandmeldinstallatie bestaat uit een theorie-examen met 25 meerkeuzevragen en een projectopdracht. De examinator stelt uit een totaal van 17 projectopdrachten voor iedere kandidaat een opdracht samen. Deze opdracht bestaat uit 7 deelopdrachten die door de kandidaten in het eigen bedrijf moeten worden uitgevoerd.
Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de cursist een diploma.

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.
De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen
– opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
– zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
– communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

Opleidingsduur

De opleiding duurt vier dagen, verspreid over 4 maanden.
Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.

Toelatingeisen
De opleiding C/HBHV kent geen formele begineisen. De opleiding is bedoeld voor personen met een MBO/HBO-niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie. Zij dienen verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden en implementeren van het Arbo-beleid met betrekking tot de bedrijfshulpverlening.
In de cursus wordt er vanuit gegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Opleidingsmateriaal
In het handboek Coördinator/Hoofd BHV staat de voorbereiding van de bedrijfshulpverlening in een bedrijf of een inrichting centraal. In het handboek wordt gewerkt vanuit de kwaliteits- en managementcirkel uit de praktijkrichtlijn NPR 5001 ‘Model voor een arbo-managementsysteem’ van het Nederlands Normalisatie Instituut. Dit model is bewerkt tot een model voor een BHV-managementsysteem. Het handboek bestaat uit een inleidend deel waarin de relevante wetgeving op het terrein van de kwaliteit van de arbeid, de arbeidsveiligheid en de brandveiligheid wordt beschreven. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op het managementsysteem, opgesplitst in de onderdelen Arbo-beleid, Beoordeling van de stand van zaken, Besluitvorming en planning, Organiseren en uitvoeren en Controleren van de voortgang. Ook wordt aandacht besteed aan de externe contacten waarmee de CH-BHV-er te maken heeft bij de uitoefening van zijn taak. Het handboek is voorzien van vele bijlagen die een schat aan achtergrondinformatie bevatten.

De leerstof voor de opleiding CH-BHV bestaat naast het handboek nog uit de volgende aanvullende leerstof:
• Basisopleiding Bedrijfshulpverlener
• Ploegleider BHV
• De Bedrijfshulpverlening in uw organisatie
• Ontruimingsplannen en -oefeningen
• Handleiding omgaan met alarmmeldingen
• Handleiding omgaan met bommeldingen
• Handleiding BHV 2010
• Handleiding ontruimen moet je oefenen

Het handboek is te gebruiken als handleiding voor de opleiding, maar zeker ook als naslagwerk op de werkplek.

Examen
Het examen Coördinator/ Hoofd BHV bestaat uit een theoretisch deel met open vragen en het mondeling verdedigen van een bedrijfshulpverleningsplan van de eigen organisatie voor de examencommissie.
Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd. Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.
Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de kandidaat een diploma.

Herhaling (1 dag)
Wij bieden ook aan de herhalingen Coördinator Hoofd BHV.
Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe wet- en regelgeving behandeld.

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De opleidingsduur bedraagt twee dagen. De examinering vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de Basisopleiding BHV, dat wil zeggen met een theorie-examen met meerkeuzevragen en een competentielijst die door de instructeur/examinator wordt afgetekend. Het praktijkexamen is een praktijkoefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst.
Opleidingsduur
De opleiding duurt twee dagen,

Toelatingseisen
De cursist dient in het bezit te zijn van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Opleidingsmateriaal
In de opleiding worden de volgende onderdelen behandeld die onder de verantwoordelijkheid vallen van de ploegleider BHV.
• de wet- en regelgeving Bedrijfshulpverlening in de praktijk toepassen;
• het BHV beleid vertalen naar uitvoering;
• leiding geven aan een BHV ploeg tijdens calamiteiten;
• een BHV ploeg voorbereiden en trainen;
• de BHV-middelen, zoals alarmering en communicatiemiddelen, beheren en controleren.

Examen
Het examen bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een praktijkgedeelte.
Bij een voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een diploma.

Diploma
Cursisten ontvangen het diploma Ploegleider als zij beide onderdelen met een voldoende hebben afgesloten.Herhaling (1 dag)

Tijdens de herhalingsbijeenkomst wordt met een praktijkexamen getoetst of de kandidaat de voorgeschreven verrichtingen van de Basisopleiding Ploegleider nog beheerst. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de cursist het herhalingscertificaat

Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt een zeker risico met zich mee. Hoe groot dit risico is hangt sterk af van de manier waarop er met de stof om gegaan wordt. 
Als bekend is wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van een stof en er wordt vervolgens op de juiste manier met die stof omgegaan, dan kan het risico voor de mens heel klein gehouden worden.

De opleiding
In deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het herkennen van gevaarlijke stoffen en de mogelijke inzet van de bedrijfshulpverlener bij een ongeval (de eerste inzet, de alarmering, goede communicatie met professionele hulpverleningsdiensten).

Opleidingsduur
De opleiding duurt twee dagen.

Toelatingseisen
De Basisopleiding BHV.

Opleidingsmateriaal
In het cursistenboek wordt ingegaan op de indeling van gevaarlijke stoffen in verschillende groepen en hoe deze herkend kunnen worden. Deze herkenning biedt een goede leidraad voor passende acties bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Als BHV’er is het van belang om in de eerste minuten na het ontstaan van een ongeval zo snel mogelijk een juiste actie te ondernemen. Zo kan verder schade worden voorkomen.

Examen
Het examen Gevaarlijke stoffen bestaat uit een theorie-examen met twintig meerkeuzevragen.
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Herhaling (1 dag)
Tijdens de herhalingsbijeenkomst wordt met een praktijkexamen getoetst of de kandidaat de voorgeschreven verrichtingen van de Basisopleiding BHV nog beheerst. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de cursist het herhalingscertificaat .

De 3-daagse basiscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) leidt op tot het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis. Een EHBO-er heeft meer vaardigheid en deskundigheid dan een BHV-er in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Als uit de RI&E van een bedrijf blijkt dat de kans op een ongeval 
groter is dan gemiddeld dient een bedrijf over gediplomeerde EHBO-ers te beschikken.

Opleidingsduur

De opleiding duurt drie dagen.

Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding vereist. Iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding.

Inhoud opleiding
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.

Plein10-FC-low ress-1006

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
• Stilstand van de bloedsomloop
• Stoornissen in het bewustzijn
• Stoornissen van de ademhaling
• Reanimatie
• Ernstige uitwendige bloedingen
• Shock
• Uitwendige wonden
• Brandwonden
• Kneuzing en verstuiking
• Ontwrichting en botbreuken
• Oogletsels
• Vergiftiging
• Elektriciteitsongevallen
• Letsels door koude
• Letsels door warmte
• Vervoer over korte afstand

EHBO diploma
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen.
Het examen bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een praktijkgedeelte.
Diploma
Cursisten ontvangen het diploma EHBO van het Oranje Kruis. 
Het diploma is twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Om het diploma geldig te houden is men verplicht om elk jaar een EHBO herhaling te volgen.
Plein10-FC-low ress-1025

Fire Control kan u bijstaan bij het begeleiden van een ontruimingsoefening.
Fire Control zal bevoegd instructeurs leveren om de instructies en de ontruimingsoefening te begeleiden.

Basis instructie
Tijdens deze basis instructie zal uw ontruimingsplan onder de aandacht worden gebracht.
Hierbij komt de BHV organisatie aanbod en de wijze waarop de BHV tot actie over dient te gaan bij een calamiteit. De wijze van alarmeren en alarmopvolging door de BHV zijn belangrijke onderdelen van de instructie.

Er zal ontruiming worden beoefend (afhankelijk van de mogelijkheden).
Tevens zal er een preventieve ronde over de afdeling worden gemaakt met de deelnemers. Hierbij zal de aandacht uitgaan naar brandcompartimentering, preventieve en repressieve middelen.
Er zal tijdens de instructie en de evaluatie ruimte zijn voor vragen.

Ontruimingsoefening
Afhankelijk van een aantal factoren kan Fire Control een ontruimingsoefening op verschillende manieren organiseren en begeleiden. Het kan een oefening zijn van een totale locatie, of van een gedeelte zijn van uw bedrijf.
De wijze van opzetten van een oefening is mede afhankelijk van de ervaring van uw BHV-organisatie.
In een intake gesprek met het hoofd BHV zal naar een juist plan van aanpak worden gekeken en worden de doelstellingen geformuleerd. Het ontruimingsplan is hierbij leidend.

Iedere ontruimingsoefening zal worden afgesloten met een evaluatie met de betrokken deelnemers waarbij er ruimte is voor vragen.

Desgewenst kan er door gebruik van ensceneringsmiddelen (rookmachine, vlameffecten, knetterboxen) een extra dementie worden ingebracht om een doelstelling te bereiken.