Ongevallen met kinderen
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat een kwart van de slachtoffers dat jaarlijks op de Spoedeisende Hulp afdeling wordt behandeld ligt in de leeftijdsgroep van nul tot veertien jaar. Kinderen in de categorie van nul tot vier jaar zijn het meest kwetsbaar. De meeste ongevallen vinden in de privésfeer plaats, maar ook bij het werken met kinderen kan een ongeluk in een klein hoekje zitten. De BHV zal dan adequaat moeten kunnen handelen. BHV’ers die in het bezit zijn van het NIBHV-certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ zijn hier goed op voorbereid.

10410596_762168403902255_1915526191928318447_n

Erkend certificaat voor gastouderopvang
Het NIBHV certificaat staat op de lijst van geregistreerde certificaten in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het NIBHV certificaat is een geldig EHBO certificaat voor de gastouderopvang.

Leerstof
De leerstof ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) speelt in op situaties waar veel wordt gewerkt met kinderen, zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buiten- en binnenschoolse opvang en sportaccommodaties. Waar nodig wordt onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie. Bij de totstandkoming van de leerstof is nauw samengewerkt met deskundigen uit het veld. De uitgave is goedgekeurd door Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK). De SSHK geldt als hét expertisecentrum in Nederland op het gebied van de hulpverlening bij een levensbedreigende aandoening of trauma bij kinderen.

BHV diploma
Het certificaat EHK geeft in combinatie met het certificaat Brandbestrijding en Ontruiming recht op het diploma Bedrijfshulpverlener. Beide certificaten moeten dan wel binnen drie maanden zijn behaald. E

Inhoud
In EHK komen de volgende onderwerpen aan bod:

• algemene hulpverleningsregels en de regels voor het melden en alarmeren,

• de voor Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling

• gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels

• maatregelen om ongevallen te voorkomen

• uitwendige wonden

• bloedingen • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels

• verstuikingen en kneuzingen

• vreemde voorwerpen in neus, oor, mond en huid

• insecten-en dierenbeten en krabben

• brandwonden

• vergiftiging • oogletsels

• problemen met het bewustzijn

• ademhalingsproblemen

• circulatiestilstand

Examinering
Het examen bestaat uit een theorietoets van dertig meerkeuzevragen en een competentietoets. In het examenreglement is alle informatie over de examinering opgenomen.

Vrijstellingen
Voor het examen EHK wordt alleen vrijstelling verleend op grond van een geldig certificaat EHBO bij kinderen van Het Oranje Kruis. Bij een vrijstellingsaanvraag dient een kopie van het Oranje Kruiscertificaat te worden bijgevoegd.

Verzekering
Er kan tegen geringe meerkosten een BHV-verzekering worden afgesloten zodat gecertificeerde BHV’ers tijdens het BHV-werk gedekt zijn voor aansprakelijkheid en ongevallen.

Herhaling
Alleen kandidaten die in het bezit zijn van een NIBHV certificaat EHK of een EHBO kinderen certificaat van het Oranje Kruis worden toegelaten tot de herhaling EHK. Het certificaat Basisopleiding BHV Eerste Hulp geeft geen toegang tot herhaling EHK.